Stipendium för utbildning

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller praktiska yrken såsom hantverk eller handel.

Intyg rörande antagning för avsedd utbildning måste bifogas. Erhåller Du betyg efter det att Du sänt in ansökan är det bra om Du sänder in kopior till Stiftelsen. Ju fler uppgifter Du ställer till styrelsens förfogande, desto riktigare kan bedömningen av Din lämplighet och Ditt behov bli. Sökande med sina rötter i Jönköping med omnejd eller Stockholm äger företräde.

Kategori 2A: ANSÖKAN OM STIPENDIUM
För sökande som utbildar sig för tjänst inom Svenska kyrkan


Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:
  • Antingen positivt antagningsbesked från det stift vederbörande skall tjänstgöra i eller i stift med annan ordning:
  • Personligt intyg från rekryteringsadjunkt, stiftsdiakon eller motsvarande
  • Personbevis
  • Personligt brev

ANVISNING och ansökningsblankett finner ni här


Kategori 2B: ANSÖKAN OM STIPENDIUM
För sökande som avser att tjänstgöra i annat samfund


Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:
  • Studieintyg och utlåtande om lämplighet från rektor, kursföreståndare eller motsvarande
  • Personbevis
  • Personligt brev

ANVISNING och ansökningsblankett finner ni här


Kategori 2C: ANSÖKAN OM STIPENDIUM
För sökande till praktiska yrken såsom hantverk eller handel


Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:
  • Intyg rörande antagning för avsedd utbildning måste bifogas
  • Personbevis
  • Personligt brev

ANVISNING och ansökningsblankett finner ni här


Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger rum i mars. Blir Du beviljad stipendium bör Du kunna räkna med besked om detta i april. Har Du inte fått något meddelande är Du tyvärr inte med i de lyckligas skara utan får Dina ansökningshandlingar i retur i det fall Du sänt med kuvert med returporto.

Endast i undantagsfall beviljas utdelning av stipendium överstigande 7500 kronor.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari.
För sent inkommen ansökan beaktas av rättviseskäl helt strikt och behandlas inte.