Medicinsk forskning

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som bidrag till anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesevis medicinsk forskning samt bidrag till studieresor varvid forskare vid Karolinska Institut har företräde.

I de vetenskapliga arbeten som publiceras inom det av Stiftelsen stödda forskningsprojektet skall anges att arbetet utförts med stöd av erhållna forskningsanslagen. I "Aknowledgements" skall anges "This work was supported by grants the Eva och Oscar Ahrén Reseearch Foundation, Stockholm."


Kategori 4A:
ANSÖKAN OM PROJEKTANSLAG FÖR MEDICINSK FORSKNING
Följande uppgifter måste finnas i ansökan:


  • Sammanfattning av forskningsprogrammet är en obligatorisk uppgift det är inte acceptabelt att inom det angivna utrymmet bara hänvisa till en bilaga. Sammanfattningen får ej vara längre än att den ryms inom på sidan ett tillgängligt utrymme.
  • Under rubriken "Kostnadsberäkning" anges de forskningsanslag som den sökande som huvudman eller medsökande sökt eller erhållit för det aktuella projektet.
  • CV och forskningsprogram ska bifogas. CV ska vara högst 2 sidor och forskningsprogrammet högst 4 sidor.
  • Högskolans/Universitetets bank/postgironummer för utbetalning


Yngre forskare äger företräde.

I de vetenskapliga arbeten som publiceras inom det av Stiftelsen stödda forskningsprojektet skall anges att arbetet utförts med stöd av erhållna forskningsanslagen. I "Aknowledgements" skall anges "This work was supported by grants the Eva och Oscar Ahrén Reseearch Foundation, Stockholm."

Vetenskaplig rapport skall insändas till Stiftelsen senast ett år efter erhållet anslag samt i samband med ny ansökan till samma eller annat projekt.

Giltighetstiden för beviljat anslag är 2 år om inget annat uttryckligen angivits.

Beviljande av projektanslag sker såsom ramanslag och utbetalas till anslagsmottagarens lärosäte efter rekvirering till stiftelsen, vilket innebär att anslagsmottaggaren inom ramen för det tilldelade anslaget får disponera medlen på det sätt han/hon finner lämligast i huvudsak i enlighet med ansökan och eventuellt meddelade dispositionsvillkor. Ett ramanslag får dock inte utnyttjas för inköp av tung utrustning eller för egen lön eller nyanställning av personal, innebärande att Eva och Oscar Ahréns Stiftelse får arbetsgivareansvar för vederbörande.

Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger rum i mars. Besked om beviljat reseanslag erhålles under april. Har Du inte fått något meddelande är Du tyvärr inte med i de lyckligas skara.

Endast i undantagsfall beviljas till samma sökande belopp över 100 000 kronor.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari.

För sent inkommen ansökan beaktas av rättviseskäl helt strikt och behandlas inte.

ANVISNING och ansökningsblankett finner ni härKategori 4B:
ANSÖKAN OM RESEANSLAG FÖR MEDICINSK FORSKNING

Följande kriterier måste uppfyllas i ansökan:

  • Personligt brev i vilket resan och dess syfte beskrivs.
  • För deltagande i vetenskaplig konferens krävs aktivt deltagande med presentation av egna forskningsresultat, (exempelvis vetenskaplig kongress med eget föredrag). Abstract av presentation medsändes.

Då reseanslag beviljats från Stiftelsen skall reserapport avges efter avslutad resa. Beviljade anslag förvaras centralt av vederbörande universitetskansli.

Giltighetstiden för beviljat anslag är 2 år om inget annat uttryckligen angivits.

Utbetalning sker efter ekonomisk redovisning med originalfakturor till kansliet. Bilersättning utgår med maximalt 15 kronor per mil. Traktamenten kan beviljas. Tilläggsanslag för eventuellt tillkommande kostnader kan inte påräknas. Resebidrag får endast användas för den resa som beviljats.

För utbetalning av arvode skall attesterad timrapport/arvodesräkning och personaluppgifter lämnas före den 10:e i varje månad. Arvodeslönad personal åtnjuter ej de förmåner som trygghetsavtalen ger de fast anställda.

Räkningar i original skall insändas efter genomförd resa, var och en attesterad av anslagsinnehavaren.

Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger rum i mars. Besked om beviljat anslag erhålles under april. Har Du inte fått något meddelande är Du tyvärr inte med i de lyckligas skara.

Endast i undantagsfall beviljas till samma sökande belopp över 30 000 kronor.

Ansökan skall för att kunna behandlas avse resa som påbörjas tidigast 2 månader efter ansökningstidens utgång.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari.

För sent inkommen ansökan beaktas av rättviseskäl helt strikt och behandlas inte.

ANVISNING och ansökningsblankett finner ni här